Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Hair Room Beauty Zone, dostępnym pod adresem www.hairroombeauty.pl.

1.2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Hair Room Beauty Zone Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Miodowa 33/3 31-052 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000999610.

1.3. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.4. Definicje użyte w regulaminie:

a) Klient - osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym.

b) Sklep internetowy - sklep działający za pośrednictwem strony internetowej www.hairroombeauty.pl

c) Sprzedawca - Hair Room Beauty Zone Sp. z o.o.

d) Towar - produkty oferowane przez sklep internetowy.

e) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą.

f) Dostawa - przesyłka zawierająca Towar, doręczana Klientowi przez firmę kurierską.

g) Koszty dostawy - koszty ponoszone przez Klienta z tytułu dostarczenia Towaru.

h) Zwrot - oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

2. Warunki składania zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.hairroombeauty.pl.

2.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia, wskazanie adresu dostawy, formy płatności oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji, na przykład gdy towar jest niedostępny lub nie może być dostarczony do wskazanego adresu.

3. Płatności

3.1. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Klient może dokonywać płatności za zamówione towary za pomocą płatności elektronicznej - przy użyciu systemu Przelewy24.

3.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3.4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Dostawa i odbiór

4.1. Towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4.2. Koszty dostawy ponosi Klient, za wyjątkiem produktów objętych darmową dostawą, wtedy koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

4.3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

4.4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie określonym w pkt. 4.3, Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

5.2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży wymaga złożenia Sprzedawcy oświadczenia woli w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@hairroombeauty.pl.

5.3. Towar zwracany przez Klienta powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, bez śladów używania oraz w oryginalnym opakowaniu.

5.4. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

5.5. Sprzedawca zwróci Klientowi koszt Towaru oraz koszt dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

6. Reklamacje

6.1. Klient może składać reklamacje dotyczące Towaru lub realizacji Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hairroombeauty.pl lub na adres siedziby Sprzedawcy.

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

6.3. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Towaru na nowy, wolny od wad lub do zwrotu kosztów.

6.4. Koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023, zastępując wszelkie poprzednie regulaminy sklepu internetowego.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu internetowego. Zmiany te nie wpłyną na prawa Klientów nabytych przed ich wejściem w życie.
7.3. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest na stronie internetowej sklepu oraz może być pobrany i wydrukowany przez Klienta.

7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.